Czym są mediacje

Mediacje to pokojowy, pozasądowy sposób rozstrzygania konfliktów. Mediacja może być zastosowana w każdego rodzaju sporze, w każdym środowisku: w rodzinie, wśród sąsiadów, w firmie, miedzy kontrahentami, w miejscu pracy, w szkole, w urzędzie etc. Z mediacji może skorzystać każdy bez względu na swój status społeczny czy sytuację materialną.

Dlaczego mediacje a nie sąd:

  • konflikt rozwiązywany jest w sposób spokojny, dający poczucie godności i bezpieczeństwa obydwu stronom konfliktu
  • mediacja, w przeciwieństwie do procesu sądowego nie jest próbą sił i nie ma charakteru konfrontacyjnego
  • w trakcie mediacji nikt nikogo nie ocenia
  • w trakcie mediacji nie ma walki między ludźmi lecz jest walka z problemami
  • mediacja jest kilkakrotnie tańsza niż proces sądowy
  • mediacja jest o wiele szybsza niż długotrwający proces sądowy, a ugoda mediacyjna, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem
  • mediacja daje możliwość ocalenia wzajemnych relacji między stronami konfliktu: członkami rodziny, sąsiadami, kontrahentami, współpracownikami
  • o wyniku mediacji nie decydują osoby trzecie, ale same strony, a ugoda jeśli zostanie zawarta jest satysfakcjonująca dla obydwu stron
  • mediator to neutralna i bezstronna osoba trzecia, która wspiera proces porozumiewania się skonfliktowanych stron, ale decyzje podejmują zawsze sami zainteresowani